سرمقاله

غني از لاک قومي بيرون شود!

  نظام هاي مردمي برپايه حاکميت بر سرزمين و اعادة نظم و قانون و تأمين ارادة مردم در...

نقش بزرگان قوم در تأمين امنيت پروژه تاپي مهم است!

  تاپي، يکي از مهم ترين پروژه هايست که در آن ميليارد ها دالر هزينه مي شود و...

حکومت آتش نفاق را دامن نه زند

  بنابر گزارش رسانه ها، اداره احصاییه مرکزی روند بایو متریک مقامات عالی رتبه کشور از جمله ریاست...

از زير چکک به زير ناوه نشستيم !!

  بيست  و ششم دلو در افغانستان به نام «روزنجات‌ ملي» در تقويم کشور ثبت شده است. همه...

چرا شورای علما وحکومت خاموشی اختیار کرده است؟

  سه شب پیش بود که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که تازه از فراری بودن ،خودش را...

گفت وگو ومذاکره با پاکستان نتيجه نمي دهد!

  وزارت امور خارجه افغانستان گزارش کرده است که دور دوم گفت وگو ها ميان افغانستان و پاکستان...

با انسداد جاده ها  امنيت شهر گرفته نمي‌شود!

  چند روز است که راه‌بندان‌هاي شديد، باشنده‌گان برخي ازمناطق کابل را گرفتار مشکل هاي فراوان کرده است....

حکومت غني ناکام است نبايد تمديد شود!

  با نزديک تر شدن انتخابات رياست جمهوري در شرايطي که اوضاع امنيتي و تهديدات دشمن حتا ارگ...

پاکستان مزدوران خود را تروریست خواند!

بـرای نخسـتین بـار پاکسـتان دسـت پـرورده گان خـودش را کـه زمانـی هـم آنهـا را بـه عنـوان حکومتـداران در...

پس از سه ماه و چند روز پادشاهی داکتر غنی پایان می یابد!

  مردم ما مي دانند که مطابق به صراحت قانون اساسي کشور، در اول ماه جوزاي سال پنجم...