سرمقاله

پاکستان در تنگناي شديد قرار گرفته است!

هيأت سازمان ملل متحد که در ميان آنها نماينده گان پنج قدرت برتر دنيا نيز حضور داشتند، در...

نماينده گان دروغين بالاي دولت کلاه گذاشته اند!!

صلح براي مردم و کشور افغانستان يک آرمان ديرينه است ولي تلاش در اين زمينه به دلايل گوناگون...

 هيأت شوراي امنيت مسايل جاري در کشور را نيز بررسي کند

  هيأت شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دو روز به اين سو در کابل به سر مي...

بر نغاره جنگ داخلی نکوبید!

گزارش‌هایی انتشار یافته است که مشعر است، دولت تصمیم گرفته تا غایلۀ شمال و جنوب ( بلخ و...

امريکا مقصر است!

درست است که وضعیت امنیتی در افغانستان از گذشته بد تر شده است. عملکرد امریکاییان در سه چهار...

اوضاع نابسامان ما هر روز نابسامان تر می شود

ما در چنبرۀ مصایبی هر روز گیر می افتیم که تصور بهبود یابی اوضاع برای هیچ کسی متصور...

رييس جمهورغنى به غايله شمال پايان دهد !

وضعیت ناگوار و بحرانی در کشور، دامان مردم نادار و گرسنه افغانستان راگرفته است و هر روز بر...

پارلمان به كانون نفاق و شقاق تبديل شده است!

جامعه‌يي که در آن شهروندانش به ارزش هاي ملي و بزرگ شان ارج نگذارند، جامعه‌يي است که محکوم...

حكومت توافقى تا حال غير مشروع است!

همه ساله هفته ای برای گرامیداشت از قانون اساسی کشور برگزار می گردد که در آن پیرامون مزایای...

امريكايك گام اساسى در منطقه برداشته است!

تحول بزرگي در راستاي سياست امريکا در قبال پاکستان و منطقه رو نما گرديده است. اين تحول بيانگر...