مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد   بن باديس در الجزاير بر بنياد افکار سلفي به ابهام زدايي و اتهام زدايي از...

اشتراک گذاری

با فرا افگني هاي سياسي  نبايد خاک بر چشمان مردم افگند

  مهرالدين مشيد دشمنان مردم افغانستان بازهم جسارت نشان دادند و اين بار با استفاده از يک موتر...

اشتراک گذاری

خليل زاد را از خواب بيدار کنيد!

  احمد سعيدي زلمي خليل زاد سفير پيشين امريکا در افغانستان ومهمان خود خواندة فعلي، فکر مي کند...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت چهارم سوريه پس از مصر بزرگ‌ترين پايگاه فکري در جهان اسلام است. سوريه امروز و...

اشتراک گذاری

آيا سياست پاکستان در مورد افغانستان تغيير خواهد کرد؟

محمد علي مهرزاد قبل ازپرداختن به تبارگرايي سياست خارجي پاکستان نسبت به تعامل با همسايه‌گان ،ايجاب مي کند...

اشتراک گذاری

چرا آبیاری درخت های قدرت با خون مردم !

میر نجیب الله شمس از اين واقعيت عيني افکار مترقي انکار نمي ورزد که: در تمامي کشورهاي واقعاً...

اشتراک گذاری

غني  مي  د اند که طالب و  د اعش او  را  نه مسلمان مي‌داند و نه  افغان

صدیق الله توحیدی حملات پيهم تروريستي در کشور نشان مي دهدکه خواب مذاکره وصلح با شرورترين سازمان‌ها (شبکه...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

بخش سوم مهرالدين  مشيد در نتيجة ظهور جريان چپ‌گرا در غرب، گروهي از متفکران مسلمان در صدد همخوان...

اشتراک گذاری

با گرگان و درنده گان هم‌پيمان نشويد!

احمد سعيدي از جنايات هولناک روز ها و ماه هاي گذشته در اين مقاله حرفي به زبان نمي...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت دوم قاسم امين (1908-1836) شخصيت برجستة ديگر مصر زماني دست به اصلاح گري زد که...