مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

چرا حضور مردم در مراکز ثبت نام کمرنگ است؟

  احمد سعیدی همه ميدانيم، مسؤولين کميسيون مستقل انتخابات موجود با تمام نيرو و قوت در تلاش اند...

اشتراک گذاری

ما كيستيم و اينجا كجاست؟

  خواجه بشير احمد انصاري جوامع سياسى در مسير عبور به سوى ثبات و استقرار نا گزير اند...

اشتراک گذاری

آشفتگي جاري و آيندة مبهم سياسي افغانستان!

میر نجیب الله شمس افکار و اذهان مترقي به اين واقعيت تلخ تاريخي مهر تأييد و تأکيد مي...

اشتراک گذاری

توزیع شناسنامه برقی در نبود اعتماد همگانی

رییـس جمهـور غنـی بـا اخـذ اولیـن شناسـنامه برقـی، روند توزیع شناسـنامه را روز پنجشـنبه هفته گذشـته آغاز کرد....

اشتراک گذاری

ازمسؤوليت اخلاقي تا مسؤوليت اجتماعي وقانوني !

  محمد علي مهرزاد از حضرت آدم تا اين دم انسان ها فطرتاً تلاش داشته اند تا به...

از اوج گاه وحدت ملي تا پرتگاه بحران ملي

  مهرالدين مشيد وحدت ملي و بحران ملي دو موضوع متفاوت اند که هريک حامل مفاهيم جداگانه بوده...

اشتراک گذاری

ما و اين «تاج کرمنا»

  پرتو نادري ... و خداوند گفت: من «تاج کرمنا» بر فرق تو نهادم! اين تاج کرمنا چيست...

اشتراک گذاری

حکومتداري پايدار ضرورتي براي توسعة پايدار

  نقيب الله فلک  حکومت داري پايدار يکي از ضرورياتي است که دولت ها در اين اواخر تلاش...

اشتراک گذاری

گفت وگويي با رييس مدينة فاضلة سرخ!!

  پرتو نادري از اين که  به من اين افتخار را بخشيديد تا در پيوند به وضعيت جاري...

اشتراک گذاری

دانشگاه ها و مراکز آموزشي کشور بايد به پايگاه هاي فکري مبارزه با تروريزم بدل شوند

  مهرالدين مشيد دانشگاه کابل در ماه ثور سال 1359 به پايگاه اصلي مخالفان فکري وفرهنگي رژيم کمونيستي...