مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

يک مشوره رايگان

فهيم دشتي   توزيع شناسنامه هاي برقي يکبار ديگر به بن بست برخورد و در اوضاع تنش آلود...

اشتراک گذاری

افغانستان و مقام چهارم فساد

  سيد شريف ناصرزاده گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌المللي در مورد فساد اداري در کشورهاي مختلف در سال...

اشتراک گذاری

تخم پاکستان چگونه درمنطقه کاشته شد؟

  محمد علي مهرزاد به نظر انگليس‌ها، جنگ و درگيري براي انسان‌ها يک امر طبيعي پنداشته مي شود؛...

اشتراک گذاری

تاريخ انتخابات را هر چه زودتر اعلان کنيد!

  احمد سعيدي اعلان تاريخ انتخابات در افغانستان مي‌تواند بحران فراگير بي اعتمادي ملي را در مقابل حکومت...

اشتراک گذاری

پروژه تاپي نيروي محرک و اميد بخش اسحق «عاشوري»

تحليلگر مرکز اطلاعات ورسانه هاي حکومت شهرهرات در بحبوحه برگزاري مراسم افتتاح کار پروژه تاپي رنگ و سيماي...

اشتراک گذاری

مسوده طرح تفاهنمامه همکاري و همآهنگي رسانه ها و نهاد هايي که به تهيه و نشر و پخش گزارشات تحقيقي مي پردازند

  فهيم دشتي اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در ادامه همکاري هاي قبلي با دفتر جامعه باز افغانستان، طرح...

اشتراک گذاری

توزيع شناسنامه‌هاي برقي يا توطئه ارگ براي جنگ قومي

  صدیق الله توحیدی توزيع شناسنامه‌هاي برقي محاسن بيشماري دارد که همه بدان وقوف دارند و طرح اين...

اشتراک گذاری

سوم حوت حماسه آزاد مرداني که بي‌رحمانه به تاراج رفتند

  مهرالدین مشید در اين شکي نيست که هر روز، روز  خداست و هر لحظه آن پر از...

اشتراک گذاری

چرا عدم مسؤوليت پذيري در نهادهاي حکومت وحدت ملي؟

  ميرنجيب الله شمس در اين شکي نيست که از ديدگاه محاسبات سياسي،  دموکراسي يک نظام خجسته و...

اشتراک گذاری

وزارت اطلاعات و فرهنگ بيدار شود نام هاي تاريخي در کابل را تاراج مي کنند

  کابل، قديم ترين شهر نه تنها در افغانستان، بل يک نام کهن وباسابقه هزاران سال تاريخ وهويت٬...