مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

توهمات ايتلاف ها و اپوزسيون حکومت وحدت ملي!؟

جامعه مدني وروشنگران ملي- سياسي افغانستان که وارث پيشگامان و آزادي خواهان مشروطه اول ودوم؛ درصحنه سياست امروزي...

اشتراک گذاری

خانه از پاي بست ويران است؛ خواجه در بند نقش ايوان است

از روز پنجشنبه گذشته تا امروز که در اثر بمباران امريکايي ها 16 نفر از مدافعان صديق وطن...

اشتراک گذاری

همسايه‌گان از نا امني مابهره برداري مي کنند!

اين يک موضوع آشکار است که علت و عامل اصلي منازعات ميان کشورها و دولت ها برآورده شدن...

اشتراک گذاری

ايتلاف نجات براي افغانستان رهبران حکومت را مشوش و اندوهگين ساخته است!

همه گان به اين واقعيت ها مهر تأييد مي گذارند که با گذشت هر روز وضعيت امنيتي کشور...

اشتراک گذاری

اشرف غني رييس جمهور يا شاه مطلقه؟

رييس جمهور غني در سدد متمرکز کردن قدرت در چهار حيطه ي ديوار ارگ است. وي که در...

اشتراک گذاری

اعتراضاتي که خواب اردوغان را آشفته ساخته است

ترکيه يکي از بزرگترين و مهم ترين کشورهاي اسلامي است و روشن است با توجه به موقعيت حساس...

اشتراک گذاری

زبان ديپلماسی پارادايم گمشدۀ بستر سياسی افغانستان

زبان؛ امروزه ودر قرن 21 به عنوان مهم ترين سلاح سلطهي بشريت بر يکديگر حساب ميشود. مارتين هايدگر...

اشتراک گذاری

استراتيژي جديد امريکا به معني ادامه جنگ در افغانستان!

نمي دانم چرا زمامداران افغانستان عاشقانه انتظار اعلان استراتيژي جديد امريکا را دارند، چرا اين استراتيژي در حال...

اشتراک گذاری

محور؛ جريان سياسي حکومتي و يا اپوزيسيون؟

گرچه افغانستان در حال حاضر به کندويي از احزاب مختلف تبديل شده است، بعضي از اين احزاب موروثي...

اشتراک گذاری

حکومت بايد اصلاحات اساسي بيآورد!

دوسال ديگر به پايان کار حکومت وحدت ملي مانده است ،شکي نيست کارهاي صورت گرفته است، اما کارهايي...