مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

امریکا، افغانستان را به پایگاه نظامی خود تصادفی انتخاب نکرده است!

نویسنده: میر نجیب الله شمس گذشـت زمـان ایـن واقعیـت را بی پـرده نمایان سـاخت کـه بـا تأسـف خیلی...

اشتراک گذاری

سناريوي داعش در افغانستان

  احمد سعیدی به نظر مي‌رسد حاميان ديروز و دشمنان امروز داعش آهسته آهسته گليم داعش را از...

اشتراک گذاری

مرغ اسلام آباد يک پا دارد و هنوز از بالاي مرکب تروريزم پايين نشده است

  مهرالدین مشید آقاي عباسي نخست وزير پاکستان است که پس از تيره شدن رابطة کابل واسلام آباد...

اشتراک گذاری

محورهاي خطر درمثلث سياه درافغانستان!؟

  محمد علی مهرزاد به راستي محتواي اين سه ضلع مثلث  يعني تروريسم در وجود طالبان، القاعده، داعش...

اشتراک گذاری

ديدارهاي مضحک تر از صلح طالباني آقاي اشرف غني رييس جمهوري افغانستان

  خاقان عباسي نخست وزير پاکستان روزجمعه به کابل آمد و با مقامات دولت و حکومت وحدت ملي...

اشتراک گذاری

حادثه دلخراش دشت ارچي از افسانه تا حقيقت !

  غلام رسول قرلق بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي, طيارات...

اشتراک گذاری

از کشته شدن رهبران طالبان در کندز آي اس آي خيلي خشمگين است

  از واکنش رسانه هاي پاکستاني پيدا است که اعضاي ارشد طالبان شامل شهروندان پاکستاني در حملة ولسوالي...

اشتراک گذاری

باتبليغات خصمانه، نبايد شجاعت نيرو هاي امنيتي را زير پرسش برد و حربة آي اس آي شد

  ما در کشوري زنده گي مي کنيم که چهار دهه جنگ بي رحمانه تمامي دار و ندارش...

اشتراک گذاری

رقابت روسيه و امريکا و آسيب پذيري هاي افغانستان

  هوسا کشيده‌گي هاي تازه در روابط روسيه  وامريکا به عنوان دو قدرت بزرگ جهاني آسيب‌هاي تازه‌را متوجه...

اشتراک گذاری

مسافرت صدراعظم پاکستان به کابل

  عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در پايان جنگ دوم جهاني که نهضت آزادي خواهي در...