مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

انتحار و انفجار آخرين حربه تروريزم

احمد فهيم کوهدامني   تمام گروه‌ها و احزاب مخالف دولت ها در دنيا، همواره به کارهايي متوسل مي‌شوند...

اشتراک گذاری

حکومت سرمست از بادة حمايت امريکا

  احمد سعیدی افق پر خون افغانستان، نتيجة اميد وارسي و سرمستي از باده حاکميت خارجيان است. دولتمردان...

اشتراک گذاری

پاکستان با نیرنگ افغانستان را فریب می دهد

سید شریف ناصر زاده تهدیـدات و تعزیـرات بـر کمـک هـای امریکا برای پاکسـتان و تشـدید حمات انتحـاری و...

اشتراک گذاری

يگانه گزينه براي نابودي تروريزم کوبيدن پاکستان است

  مهرالدین مشید قرار است مقام هاي افغانستاني و پاکستاني در چارچوب نشست موسوم به برنامه عمل افغانستان...

اشتراک گذاری

آماده‌گي روسيه و چين براي به چالش کشيدن امريکا واعضاي ناتو!

  میرنجیب الله شمس بعد از فروپاشي امپراتور و ابرقدرت بزرگ جهاني (اتحاد جماهير شوروي) و انحلال پيمان...

اشتراک گذاری

ديد گـذرا بر انديشـه هاي اصـلاحي در اسلام

  بخش نهم مهرالدین مشید اکنون موضوع همخواني ميان جريان هاي سنت گرايانه و متجددانه به مباحث پايه...

اشتراک گذاری

ايدئولوژي‌هاي بنيادگرا و افراطي ابزار طبقات استثمارگر!

  محمد علی مهرزاد رواج مذهب به شکل افراطي به حيث ابزارسياسي روابط انسان‌ها را، چه به صورت...

اشتراک گذاری

چه کسي دست‌آوردهاي جهاد افغانستان را بر باد داد؟

  مهرالدین مشید روزنامه «الوطن» چاپ رياض در شماره سه شنبه 5/9/2006 ميلادي خويش، مقاله اي را در...

اشتراک گذاری

ديد گذرا بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

  مهرالدين  مشيد بخش هشتم حزب مسلم ليگ که در موازات فعاليت هاي کنگره در نيم قاره ظهور...

اشتراک گذاری

داعش و طالب براي برنامه هاي خارجي‌ها افغانستان را ويران مي کنند

  مهرالدین مشید از اظهارات اخير جيمز متيس وزير دفاع امريکا طوري معلوم مي شود که  رهبري جديد ...