مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

اردوی افغانسـتان اردوی شجاع است

هنوز خون شهيدان شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داوود شهيد خشک نشده بود که طالبان طبق برنامه آي...

اشتراک گذاری

هشتم ثور روز پیروزی مجاهدان یا آغاز مصیبت‌ها و دشواری های بی پایان

مردم افغانستان با تمامي جنب و جوش و سرشار از نيروي شگفت انگيز اعتقادي در شوري از ايمان...