مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

آيا رييس جمهور عوام فريبي مي‌کند؟

ديروز از اين روزنه به کشتار وحشيانة طالبان در ميرزااولنگ نگاه کرديم و امروز با نگاه متفاوتي به...

اشتراک گذاری

سرقوماندان اعلي انتقام بگيرد در غير آن مردم از او اطاعت نخواهند کرد

صديق الله توحيدي آقاي سيد حسين مرتضوي معاون سخنگوي رياست جمهوري در صفحة فيسبوک خويش از قول رييس...

اشتراک گذاری

افغانستان بايد از آب گِل آلود پاکستان، ماهي مراد بگيرد

احمد سعيدي من در مورد پاکستان دو سه جلد کتاب بنام هاي «پاکستان محور شرارت»، «ما و فرداي...

اشتراک گذاری

تمرين سياسي اپوزيسيون در ايجاد ايتلافها!

بيش ازيك قرن است كه افغانستان قرباني توطئه و رقابت هاي مستقيم استعمارگران سرخ وسيا است،شكست اين دوقدرت...

اشتراک گذاری

روشنفکر کيست و روشنفکري چيست؟
قسمت دوم

موسوي: مهاجرت چه نقشي در شکل گيري طبقة روشنفکر در افغانستان داشته است؟ اشراق: مهاجرت بدونِ شک بر...

اشتراک گذاری

ملت بد اقبال افغانستان؛ تا چه وقت در سيلاب خون شناور باشد؟

اوراق تاريخ شاهد آن است که ملت و کشور افغانستان از 4 دهه به اين طرف در نتيجه...

اشتراک گذاری

عوامل بي اعتمادي ملي در حکومت وحدت ملي

در تضاد با عملکرد و اجراات حکومت وحدت ملي، اپوزيسيون ها و ايتلاف هاي زيادي ساخته شده مانند...

اشتراک گذاری

توطئه جنگ هاي فرقه يي در افغانستان

دربيشتر از دوسال گذشته دقيقاً بعد از ايجاد حکومت وحدت ملي، افغانستان با چالش هاي تازه اي مواجه...

اشتراک گذاری

همه به يک صدا؛ به تروريستان لعنت فرستادند!

در حالي که طالبان حملات شان را در برابر نيروهاي امنيتي کشور شدت بخشيده اند و با راه...

اشتراک گذاری

دامن زدن به تنش هاي قومي يا جست و جوي راهي ميان بر به سوي تفاهم ملي

روشنفکران و جوانان عزيز مي دانند که افغانستان با توجه به منابع سرشار زير زميني و طبيعي و...