مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

ترامپ و افغانسـتان خروج آبرومندانه يگانه گزينه!

عبدالمجيد اسکندري کارشناس ارشد روابط بين المللي و نظم جهاني بالاخره ترامپ موضع خود را در رابطه به...

اشتراک گذاری

حجاب اسلامي؛ نگاه جنسي به زن يا واجب شرعي؟

اخيراً راديو فردا گفتگويي را در رابطه به حجاب اسلامي با داکتر سروش پژوهشگر دين و فلسفه و...

پيشـينة کـوتاهه سـراي در پارسي دري

هرچند شماري از پژوهش‌گران نخستين نمونه‌هاي شعر پارسي دري را در آثاري جست و جو کرده اند که...

اشتراک گذاری

پاکستان مي داند که طالبان با حضور امريکا به قدرت نمي رسند !

صدیق الله توحیدی جنگ افغانستان براي بسياري از کشورهاي کمک کننده يک بحث تکراري پنداشته مي شود، اما...

اشتراک گذاری

آشوب آفرينان دشمنان اين ملت اند بادبان پير قدرت در دست توفان

مهرالدین مشید به همه‌گان آشکار است که کشور در شرايط خاصي قرار دارد و افغانستان تنها در جبهة...

اشتراک گذاری

منافع مشترک زمينه ساز همگرايي بين افغانستان و ايران

عبدالرازق وطنپال فروتن افغانستان وايران اززمان هاي دورتابه امروز، زماني که صفوي هاي ايران رامتحد ساختند وبالاي خاک...

اشتراک گذاری

کميشن‌کاري ها در گرفتن جواز راننده گي

گزارشي از محمد عابد افغان در يکي از صنف هاي درسي رياست ترافيک مدت 15 روز را مصروف...

اشتراک گذاری

پاکستان حامي گروه هاي تروريستي در جهان است

محمد علي مهرزاد با فرارسيدن حادثه ي 11سپتامبرسال 2001 وخاطرات ناگواروتلخ آن نه تنها براي جامعه ي امريکا؛...

اشتراک گذاری

آيا پاکستان به گورستان امريکايي ها تبديل خواهد شد؟

میرنجیب الله شمس اعلام استراتيژي نظامي جديد امريکا براي افغانستان و آسياي مرکزي که با انتقادهاي تند محافل...

اشتراک گذاری

پاکستان قسمتي از مشکل است

عبدالمجیب خلوتگر ملت سازي و دولت سازي در افغانستان و تمرکز بالاي اين دو پارادايم، به مراتب بيشتر...