مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

زنان افغانستان نخست مي‌بايد با خودشان آشتي کنند!

بتول سيد حيدري: بخش نخست امروزه بسياري ازکشورهاي جهان خواستار دست‌يابي به توسعه اند. طرح‌هاي توسعه‌يي که دراين...

سياست مدار واقعي کيست؟

عبدالرازق وطنپال فروتن: درمورد اين که سياست مدارواقعي کيست ؟ بحث‌هاي فراواني ميان نظريه پردازان گرديده است که...

اشتراک گذاری

چالش‌هاي قديمي؛ ميراث بد فرا راه کميشنران جديد

علي موسوي - جمهور: مراسم تحليف اعضاي جديد کميسيون‌هاي انتخاباتي روز دوشنبه در ارگ برگزار شد. اشرف غني...

اشتراک گذاری

چرا جرگه مشورتی به تعویق افتاد؟

نورالله ولیزاده: برگـزار نشـدن جرگـه مشـورتی صلـح بـه وقـت معیـن آن)26حـوت( می توانـد بـرای رهبـری حکومـت وحدت ملـی...

اشتراک گذاری

آينده انتخابات با کميشنران جديد

احمد سعیدی: روز گذشته کميشنران جديد کميسيون‌هاي انتخاباتي مانند کميشنران قبلي در ارگ رياست جمهور با همان قرآن...

اشتراک گذاری

جنگ طالبان، در مخالفت صريح آموزه هاي اسلامي و موازين حقوق بشري قرار دارد

محمد ظهیر "شعبان" کارشناس روابط بین الملل: جنگ يکي از واقعيت هاي تلخ و دردناک زنده‌گي بشر مي‎باشد...

اشتراک گذاری

شرل بنارد، راست مي‌گويد؛ زنان افغانستان بايد به پاي خود بياستند!!

نورالله ولیزاده: شرل بنارد، همسر زلمي خليل‌زاد، نماينده ويژه وزارت امور خارجه ايالات متحده امريکا در امور صلح...

اشتراک گذاری

گفت‌وگوهاي صلح؛ ازخوش‌بيني‌ها تا نگراني‌ها

احمد سعیدی: در حالي که پس از توقف دو روزه مذاکرات زلمي خليل‌زاد با هيأت مذاکره کننده طالبان...

اشتراک گذاری

تحت نام اصلاحات در نظام انتخاباتی؛ ِ »حکومت از زیر ریش احزاب سیاسی خرسوار گذشت!«

اقـدام اخیرحکومـت مبنـی برصلاحیـت دادن احـزاب سیاسـی وجامعـه مدنـی جهـت معرفـی نامـزدان بـرای اعضـای کمسـیون های انتخاباتـی، هرچند...

اشتراک گذاری

صلح و انتخابات

گفت وگوهـای صلـح کـه در حـال حاضـر از سـوی نماینـدة خاص ایـالات متحده برای صلح افغانسـتان و هیـأت...