مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

حکومتداري پايدار ضرورتي براي توسعة پايدار

  نقيب الله فلک  حکومت داري پايدار يکي از ضرورياتي است که دولت ها در اين اواخر تلاش...

اشتراک گذاری

گفت وگويي با رييس مدينة فاضلة سرخ!!

  پرتو نادري از اين که  به من اين افتخار را بخشيديد تا در پيوند به وضعيت جاري...

اشتراک گذاری

دانشگاه ها و مراکز آموزشي کشور بايد به پايگاه هاي فکري مبارزه با تروريزم بدل شوند

  مهرالدين مشيد دانشگاه کابل در ماه ثور سال 1359 به پايگاه اصلي مخالفان فکري وفرهنگي رژيم کمونيستي...

اشتراک گذاری

روز خونيـن کابـل

  عبدالحميد مبارز، رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان انفجارات پيهم روزگذشته در شش درک کابل 29 نفر شهيد...

اشتراک گذاری

خورشيدتان را نجات دهيد!

  پرتو نادري مردمان دهکدة ما از پرنده‌يي که آن را «جغد» يا «بوم» مي‌گويند، نفرت سنگيني دارند....

اشتراک گذاری

اندوهي بزرگي به وسعت دنيا که جامعه مطبوعات افغانستان را به گليم غم نشاند

  احمد سعيدي متأسفانه در اثر مداخلات بي شرمانه و بي کفايتي زمامداران مفسد مانند گذشته يکبار ديگر...

اشتراک گذاری

پوزش خواهي دل شير مي خواهد که ما نداريم

  مهرالدين مشيد افغانستان از بيشتر از چهاردهه به اين سو در آتش ناکارايي هاي رهبران سياسي و...

اشتراک گذاری

دارايي هاي نامزدان انتخابات روشن ساخته شود

  عبدالحميد مبارز، رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در اين روزها که 28 ميزان سال جاري، روز انتخابات...

اشتراک گذاری

به جاي تقابل، تفاهم بايد کرد

  متأسفانه با گذشت هر روز، رقابت بين امريکا و روسيه، ايران و سعودي، هند و پاکستان در...

فارشيزم و کورمار

  پرتو نادري   در جهان اگر بخواهيم فاشيزم را به موجود زنده‌يي همانند کنيم؛ آن موجود زنده،...