مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

من را نترسانيد هيچ‌گاه تسليم نمي‌شوم!

  احمد سعيدي با نزديک شدن زمان برگزاري انتخابات پارلماني نگراني‌ها از  تقلب گسترده در انتخابات و گمانه...

اشتراک گذاری

اتحاديه‌هاي صنفي، تنها نهاد حامي کارگران وکارکنان افغانستان

  محمد يونس مهرين نقش اتحاديه‌هاي صنفي در افغانستان از دير زمان به عنوان يگانه مدافع حقوق کارکنان...

اشتراک گذاری

اگر ولسوالی چمتال بلخ سقوط کند مقصر اصلی کیست؟

صدیق الله توحیدی هـر ازگاهـی کـه وضـع سیاسـی و اجتماعـی بـه صوب آشـوب و تشـنج سـیرمی کند، گروه...

اشتراک گذاری

از دشمنی با حضور نیروهای خارجی تا دشمنی با شهروندان افغانستان

مهرالدین مشید بـدون تردیـد ایـن پرسـش در ذهـن هر شـهروند افغانسـتان خطـور می کنـد کـه آیـا دشـمنی کشـورهای...

اشتراک گذاری

افغانستان قرباني سياست‌هاي راه‌بردي يا اشتباه سياسي امريکا؟

  مهرالدین مشید از جنگ امريکا در افغانستان هفده سال مي گذرد؛ اما اين جنگ هر روز گسترده...

اشتراک گذاری

تشديد فشار حکومت بر ايتلاف نجات؛ آيا ايتلاف نجات از خطر فروپاشي نجات خواهد يافت؟!

  نورالله ولي‌زاده نظام الدين قيصاري، نماينده ويژه جنرال عبدال‌رشيد دوستم، معاون اول رياست جمهوري و فرمانده نيروهاي...

اشتراک گذاری

فساد و اختلاس ميليون‌ها افغاني در شهرداري بادغيس

  مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک/ خوش‌حال سيلاب شهردار بادغيس، پرونده‌ي فساد و اختلاس 15 ميليوني خود را در...

اشتراک گذاری

در آيينه تحولات دراماتيک درون حکومتي؛ از «خون‌سردي» حکومت تا «سکوت» شهروندان !

  نورالله ولي‌زاده حکومت وحدت ملي به رهبري محمد اشرف غني، در اين اواخر اقدام‌هاي متهورانه‌يي در عرصه...

اشتراک گذاری

گسترش روز افزون بحران و خواب ديدن پايان جنگ چهل ساله رييس جمهور غني؟!

  جاويد روستاپور آتش بس 17 روزه محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان با گروه طالبان، پايان يافت،...

اشتراک گذاری

اظهارات علی احمد عثمانی باید جدی گرفته شود

علـی احمـد عثمانـی وزیـر انـرژی و آب کـه در این اواخـر از سـوی محمد اشـرف غنی رییـس حکومت...