مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

عمران به کابل مي آيد؛

  احمد سعيدي عمران احمد خان پسر اکرام الله خان نيازي رهبر تحريک انصاف و  سياست‌مدار 65 ساله...

اشتراک گذاری

واگذاري مناطق دور دست به طالبان؛ «قماري» که امريکا مجبور نيست بزند!!

  نورالله ولي‌زاده به دنبال اين‌که گزارش‌هايي در رسانه‌هاي غربي مبني بر درخواست دونالدترامپ از دولت افغانستان مبني...

اشتراک گذاری

جزيره‌هاي کوچک حاکميت طالبان، بزرگ‌تر مي‌شود

  محمدرضا اميني سخنگوي وزارت دفاع ملي مي‌گويد که اين وزارت برنامه‌اي را روي دست گرفته تا نيروهاي...

اشتراک گذاری

ايتلاف بزرگ ملي، مخالفان جديد وياران قديم

  صديق الله توحيدي اکثر رهبران گروه‌هاي سياسي که قبلن به نحوي در کنار حکومت وحدت ملي بودند،...

اشتراک گذاری

استخدام کارکنان شايسته و لايق مطابق نيازمندي هاي اداره يکي از وظايف خطير منابع بشري مي باشد

  نورمحمد جریان موج فزاينده اعتماد وباور به فرداهاي روشن و آينده‌هاي آگنده از توسعه و تحول در...

اشتراک گذاری

ائتلاف بزرگ ملي؛ چالش ها و فرصت ها

عزیز احمد بارز   قانون اساسـي افغانسـتان به شـهروندان و نهادهاي سیاسي و اجتماعـي ایـن کشـور اجـازه مي...

اشتراک گذاری

مذاکره طالبان و امريکا؛ آيا مقدمات يک «طرح بديل» بزرگ در حال چيده شدن است؟!

  نورالله ولي‌زاده طالبان تاييد کرده اند که نماينده‌گان اين گروه هفته گذشته با شماري از مقام‌هاي امريکايي...

اشتراک گذاری

عقب‌گرد به قوميت؛ واپس‌گرايى به بدويت!

  عارف منصوري با مرور تاريخ كشورهاى پساجنگ كه بحران‌هاى عميق اجتماعى را تجربه نموده اند، به وضوح...

اشتراک گذاری

«وحدت ملي» حکومتي که نيست!

  برنا صالحي اعلام موجوديت ائتلاف بزرگ ملي بر بي‌پايه‌گي و انزواي حکومت وحدت ملي سنگ تمام گذاشت....

اشتراک گذاری

عمران خان کيست و گذشته‌اش چيست‌؟

  احمد سعیدی نخست بايد گفت عمران خان کيست؟ در پاکستان مخالفان عمران خان او را «طالبان خان»...