مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

نماينده ملکي ناتو در افغانستان: بدون ايجاد يک دولت قانوني در افغانستان تأمين امنيت ناممکن است

  سفير و نمايندة ملکي ناتو مي گويد که حل مشکلات کنوني افغانستان، نياز به يک دولت قوي...

اشتراک گذاری

رابطة افغانستان با جهان و سفر مشاور امنيت ملي افغانستان به اروپا و امريکا

مهرالدین مشید حکومت افغانستان مصمم است تا براي شکستن بن بست کنوني جنگ افغانستان تلاش هاي همه جانبه...

اشتراک گذاری

مردم: حکومت، ظلم خانوادة حاکم  در ولسوالى پرچمن را ناديده مى‌گيرد

  شمارى از باشنده گان ولسوالى پرچمن فراه، از سال‌ها به اين سو شکايت دارند که از «ظلم...

اشتراک گذاری

تناب عمر حکومت روز تا روز کوتاه می شود

مهرالدین مشید الهـی! مگـر کتاب غم نامة جانسـوز و اسـتخوان سـوز ایـن ملـت پایـان ناپذیر اسـت و قضا...

اشتراک گذاری

جان بولتون با بسته بولتن جنگ به قصر سفيد مي آيد

احمد  سعيدي به نقل از روزنامه هاي  رويترز و واشنگتن پست، دونالد ترامپ تصميم گرفته است تا هربرت...

اشتراک گذاری

سياست مداران افغانستان به آخر خط رسيده اند

  احمد سعيدي به عقيدة من، سياست نوعي از تدبير است به گونه اي که امور زنده گي...

اشتراک گذاری

ترکيه ديگر به سوي اروپا و غرب نخواهد رفت!

  شمشاد عزيز کاظمي     کودتاي نافرجام که در ترکيه به وقوع پيوست،دقيقاً اين کودتا رابطه نزديکي...

اشتراک گذاری

جمعيت اسلامي و حزب اسلامي مسؤول شرايط ناگوار در کشور اند

  مهرالدين مشيد در حدود چهار دهه حزب اسلامي و جمعيت اسلامي به مثابه عضو واحد نهضت اسلامي...

اشتراک گذاری

نوروز با هيچ ديني پيوند ندارد

مهرالدین مشید نوروز آغاز شکوفايي ها و شگفتن ها و نماد اهورامزدايي و دگرگوني هاي ژرف در طبيعت...

اشتراک گذاری

کاوه آهنگر و افغانستان

  محمد مرادي پس از تسلط ارتش ترکيه و تروريست‌هاي مورد حمايت انقره بر شهر عفرين در شمال...