مقالات سیاسی

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

سرزمين «پسافو» پرور من!

  پرتو نادر ی باري روايتي خوانده بودم از حکيمي در کتابي؛ روايت اين گونه بود که در...

اشتراک گذاری

انتقال آرشيف افغان‌فيلم به ارگ؛ محافظت بهتر يا دست‌برد زيرکانه‌تر؟!

  نورالله ولیزاده رسانه‌ها به نفل از سيمناگران گزارش کرده‌اند که قرار است طبق حکم رييس جمهوري، آرشيف...

اشتراک گذاری

آتش بس در قاموس دشمن؛ يعني کشتار بي‌گناهان

  محمد یونس مهرین 17 سال اخير گواه آن است که تلاش دشمنان مردم افغانستان براي ادامه جنگ...

اشتراک گذاری

طالبان به جنگ عادت کرده اند به آتش بس بسيار خوشبين نباشيد!

  مهرالدین مشید محمد اشرف غني، رييس جمهوري افغانستان به تاريخ 17 جوزا، در واکنش به فتواي علماي...

اشتراک گذاری

مدينة فاضله سرزميـن عجـايب و غـرايب

  پرتو نادری 2 پردة سوم جماعت حکيمان جهان چون به سرزمين عجايب و غرايب رسيدند، نخست خواستند...

اشتراک گذاری

تقابل ارگ و سپيدار؛ برسر رفتن و ماندن وزير انرژي و آب

  جاویدروستاپور برکناري علي احمد عثماني، وزير انرژي و آب از سوي رييس جمهور غني، بار ديگر ادامه...

اشتراک گذاری

اعلامِ آتش‌بسِ طالبان؛ نشانة تمايل واقعي به صلح يا روي‌کرد تبليغاتي؟!

  نورالله ولیزاده       اعلام آتش‌بس طالبان را، در صورتي که به آن عمل کنند، يک گام به...

اشتراک گذاری

جناب رييس جمهور! به کي امتياز مي دهيد و چرا؟

             فهيم دشتي در شمارة ديروز روزنامة آرمان ملي، خبر رهايي قريب الوقوع بيش از 250 زنداني حزب...

اشتراک گذاری

اهميت اجلاس شانگهاي براي افغانستان

   احمد سعیدی سازمان همکاري شانگهاي سازماني ميان‌دولتي است که براي همکاري‌هاي چندجانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تشکيل...