مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

رهبران و روشنفکر ان ما در دو راهه تصميم گيري ها قرار دارند

مهرالدین مشید در جايي خواندم روشنفکر افغانستاني بيش از آنکه روشنفکر باشد، بيشتر از آن هزاره، پشتون، تاجيک،...

اشتراک گذاری

چرا افغانستان ميدان جنگ قدرت هاي برزگ؟

مير نجيب الله شمس در اين هيچگونه شک و ترديدي وجود ندارد که: امريکا به خاطر منافع جهاني...

اشتراک گذاری

مذاکرات صلح اجباري پاكستان با افغانستان!

محمد علي مهرزاد هفته گذشته جلسه عمان براي صلح افغانستان در مراکش مرکز آن کشور برگزار شد. دراين...

اشتراک گذاری

نيمروز درگذرگاه مرگ!

محمد علي مهرزاد ولايت نيمروزبا اقتصاد ملي روبه فنا، وجان گرفتن طالبان ، رشد اقتصاد غيرقابل تصورمواد مخدر،مداخلات...

اشتراک گذاری

حمله هاي مرگبار طالبان يک روز پس از نشست عمان تعهد شکني آشکار پاکستان است

مهرالدين مشيد در اين شکي نيست که استخبارات پاکستان پس از تهاجم شوروي تا حضور امريکا در افغانستان،...

اشتراک گذاری

آزادي، مساوات و وحدت در تنوع برتري جوي قومي- زبان و مليتي، جفا بر حق کشور و مردم است

دکتور محمد ظاهر عزيز شعار هاي آزادي، مساوات و وحدت در تنوع در سطوح عالي دولت هاي ديموکراتيک،...

اشتراک گذاری

با زمان بايد جُنبيد و بن بست را شكست!

صمد كارمند پس از رویدادهای سال 1992نیروهای ملی، مترقی و ديموكرات پراکنده و در حالت سكوت و شكست...

اشتراک گذاری

مدیریت سالم از آب هلمند فرصت همکاری خوب بین دو کشور همسایه و نجات منطقه از فاجعه محیط زیستی

دکتور ضیا نظام مسألۀ استفاده از آب دریای هلمند یکی از موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی...

اشتراک گذاری

يزيدي هايي که در لباس بايزيد خود را جا زده اند

مهرالدين مشيد دل از گزافة امروزيان به هرزه گداخت ولي حماسة فرداييان سروده نشد چرا به سوي فلق...

اشتراک گذاری

حضور امريکا در افغانستان و اوج گيري دوباره تروريزم

احمد سعيدي تعداد زيادي از من پرسيده اند چرا با حضور داشت ده ها هزار قوت هاي ناتو...