مقالات اجتماعی

اشتراک گذاری

مواد مخدر پديده زهرناک

افغانستان کشوري سرشار از منابع آبي، داراي دريا ها وچشمه هاي سرشار مي باشد که حدوداً 85 در...

اشتراک گذاری

امانت‌داري و اهميت آن در زنده‌گي اجتماعي

نگهداشتن امانت نشانه‌اي از نشانه هاي مسلمانان به شمارمي آيد وخيانت نشانه‌اي از نفاق وگناه محسوب مي‌گردد که...